Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /tik2019/wp-content/themes/pe-simple/functions.php on line 73
TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych z obsługą pacjentów – TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych z obsługą pacjentów

TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych z obsługą pacjentów

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.3 Technologie Informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
Beneficjent:
Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA Sp. z o.o.
Okres realizacji:
01.06.2019 r. – 31.03.2020 r.
Nr wniosku:
WND-RPSL.03.03.00-24-04EH/18
Kwota całkowita projektu:
568 602,78 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych:
501 902,78 zł
Wartość dofinansowania:
238 586,03 zł
Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wdrożenia w placówce Beneficjenta innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących TIK do świadczenia usług medycznych w zakresie obsługi pacjentów w nowo utworzonej przychodni - w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bańgowskiej 70 (w dzielnicy Bańgów). W ramch projektu zaplanowany został zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego umożliwiającego wdrożenie Systemu Zarządzania Wizytami Klienta oraz zatrudnienie personelu, współtworzącego ten System. Innowacji produktowej, wdrażanej w ramach projektu, towarzyszy innowacja organizacyjna i marketingowa. Efektem projektu będzie podniesienie jakości usług medycznych oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku w branży medycznej.

Miejsce realizacji projektu: Województwo Śląskie, Miasto Siemianowice Śląskie 41-103, ul. Bańgowskiej 70

Klasyfikacja projektu i zakres interwencji: Obszar działalności gospodarczej – Opieka zdrowotna. PKD projektu - Q.86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna

Diagnoza i cele projektu: Celem głównym projektu jest zastosowanie TIK w procesach biznesowych GPLR Familia Sp. z o.o., w nowo tworzonym zakładzie - przychodni zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bańgowskiej 70 (w dzielnicy Bańgów). Druga siedziba w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wiejskiej 20 nadal będzie funkcjonować, jako przychodnia świadcząca usługi zdrowotne (POZ i AOS) w ramach posiadanego kontraktu z NFZ. W nowej siedzibie świadczone będą usługi głównie poza kontraktem z NFZ. Powstaną tam specjalistyczne gabinety medyczne, udzielające świadczeń komercyjnie.

Wdrożenie projektu pozwoli na:
- świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnych, podnoszących jakość i organizację świadczenia usług (B2C) - wprowadzenia obsługi pacjentów z wykorzystaniem TIK (Systemu kolejkowego) (B2C), - badania zadowolenia Pacjentów z obsługi i świadczonych usług (info-kiosk zintegrowany z Systemem Kolejowym i Systemem Informacji Multimedialnej) (B2C), - zastosowania Systemu Informacji Multimedialnej (B2B, B2C).

Cel projektu realizuje cel RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.3: Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, którym jest zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP w województwie śląskim.

Celami szczegółowymi projektu są:
- podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku w swojej branży przy wykorzystaniu dotacji unijnych (Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje) - zastosowanie dofinansowania ze środków publicznych do planowanej inwestycji w TIK poprzez uzupełnienie środków prywatnych wsparciem w formie dotacji z RPO WSL (Wskaźnik produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw).

Rezultatami projektu będzie:
- rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez stworzenie nowych miejsc pracy (Wskaźnik rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach), - wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie (Wskaźnik rezultatu: Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w wyniku realizacji projektu).
Dodatkowym rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej (nowych usług wykorzystujących TIK), organizacyjnej (sposób obsługi pacjentów) oraz marketingowej (wdrożenie Systemu Informacji Multimedialnej).

ZAMÓWIENIA

ul. Wiejska 20
41-103 Siemianowice Śląskie
e mail: zozfamilia@zozfamilia.pl
tel. 32 229-80-50
Close Offcanvas Sidebar
keeptik